Δήλωση Εχεμύθειας

Το παρόν έγγραφο παραθέτει τους όρους της Δήλωσης Εχεμύθειας του δικτυακού τόπου www.triton-am.com / www.triton-am.gr (ο «Δικτυακός Τόπος»). Ο παρών Δικτυακός Τόπος τελεί υπό την εκμετάλλευση της Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ. Με την πρόσβασή σας στον παρόντα Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και τους Όρους και Προϋποθέσεις του Δικτυακού Τόπου. Πριν χρησιμοποιήσετε τον παρόντα Δικτυακό Τόπο, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους, τους Όρους και Προϋποθέσεις του Δικτυακού Τόπου, καθώς και την Πολιτική για τα Cookies («Πολιτική για τα Cookies»).

Η παρούσα δήλωση εχεμύθειας αποτυπώνει τις τρέχουσες πολιτικές μας και αποτελεί απτή απόδειξη της προσήλωσής μας στην προστασία του απορρήτου των χρηματοοικονομικών σας στοιχείων. Το περιεχόμενο ή οι υπηρεσίες που παρέχονται στον Δικτυακό Τόπο μας ενδέχεται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και, ως εκ τούτου, ανάλογες τροποποιήσεις μπορεί να επέλθουν και στη δήλωση εχεμύθειας και στους Όρους και Προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον. Παρακαλείσθε επίσης να διαβάσετε την Πολιτική για τα Cookies ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που η Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ και οι έμπιστοι εταίροι μας χρησιμοποιούν cookies για την ηλεκτρονική σας ασφάλεια: χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη ασφάλεια και ευκολία στη χρήση του δικτυακού μας τόπου.

Η Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ παρέχει χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες μέσω των συνδεδεμένων εταιρειών και των υποκαταστημάτων της παγκοσμίως. Οι αρχές που διέπουν την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα. Όταν επισκέπτεστε ή μεταβαίνετε μέσω συνδέσμου σε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο, σας παρακαλούμε να διαβάζετε τις δηλώσεις ή συμφωνίες εχεμύθειας και προστασίας δεδομένων του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου, όπου παρατίθενται οι πολιτικές που διέπουν τις πληροφορίες ή τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτόν.

Οι επιχειρηματικές σχέσεις της Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ με τους πελάτες της βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα όλων των στοιχείων που μας παρέχετε:

  1. Η Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ συλλέγει μόνο τις πληροφορίες που θεωρεί σχετικές και απαραίτητες προκειμένου να κατανοήσει τις οικονομικές ανάγκες του πελάτη και να διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.
  2. Η Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ χρησιμοποιεί τις πληροφορίες του πελάτη προκειμένου να του παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και προϊόντα.
  3. Η Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν θα αποκαλύπτει τα στοιχεία του πελάτη σε οποιονδήποτε εξωτερικό οργανισμό, εκτός εάν έχει την έγκριση του πελάτη ή υποχρεούται από τον νόμο ή έχει προηγουμένως ενημερώσει τον πελάτη.
  4. Η Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ υποχρεούται κατά καιρούς να αποκαλύπτει τα στοιχεία του πελάτη σε κυβερνητικές ή δικαστικές αρχές ή στην εποπτεύουσα αρχή της, αλλά μόνον εφόσον οι ως άνω αρχές ενεργούν νομίμως.
  5. Η Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ μεριμνά για την τακτική ενημέρωση των στοιχείων του πελάτη.
  6. Η Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ διατηρεί αυστηρά συστήματα ασφαλείας σχεδιασμένα να αποτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα στοιχεία του πελάτη οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου και του μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού της.
  7. Το προσωπικό της Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ και τα τρίτα μέρη, τα οποία διαθέτουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα στοιχεία του πελάτη υποχρεούνται ειδικώς σε εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια.

Δεσμευόμενοι από τις ως άνω αρχές, βεβαιώνουμε ότι θα σεβαστούμε την εγγενή εμπιστοσύνη με την οποία τιμάτε την Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Προστασία δεδομένων

Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι η Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κανονισμού  679/2016/ΕΕ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου που ισχύει από 25/5/2018 σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την “Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα” (Γενικός Κανονισμός Πρστασίας Δεδομένων – GDPR).

Ο πελάτης έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται στον ως άνω κανονισμό και το δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τπου τον αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας ( δικαίωμα πρόσβασης δυνάμει του άρθρου 15 του Κανονισμού 679/2016 όπως ισχύει ) και το δικαίωμα εναντίωσης οποτεδήποτε επιθυμεί για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (δικαίωμα εναντίωσης δυνάμει του άρθρου 21 του Κανονισμού 679/2016 όπως ισχύει) για συγκεκριμένους σκοπούς.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει τακτικά να ενημερώνονται για το περιεχόμενο της παρούσης σε συνδυασμό με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική για τα Cookies πριν χρησιμοποιήσουν τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, η χρήση του οποίου αποτελεί αποδοχή και συμφωνία εκ μέρους των με τους συγκεκριμένους όρους.