Αμοιβαία Κεφάλαια Triton

Τα αμοιβαία κεφάλαια μας παρέχουν ένα μεγάλο εύρος επενδυτικών επιλογών. Μπορείτε να επιλέξετε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ή να δημιουργήσετε ένα “καλάθι” αμοιβαίων κεφαλαίων που ταιριάζει καλύτερα στους επενδυτικούς σας στόχους ανάλογα με το χρονικό σας ορίζοντα και τον επενδυτικό κίνδυνο που είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε. Όποια και αν είναι η επιλογή σας, στόχος μας είναι να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση των χρημάτων που μας εμπιστεύεστε και να καλύψουμε τις ολοένα και περισσότερο μεταβαλλόμενες επενδυτικές σας ανάγκες.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διάρθρωση του χαρτοφυλακίου και το προμηθειακό καθεστώς των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειριζόμαστε:

Κανονισμοί Αμοιβαίων Κεφαλαίων Triton
Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Triton (05/2023)
Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Triton (31/03/2024)
Μέση Ποσοστιαία Διάρθρωση Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Triton (31/03/2024)
Προμηθειακό καθεστώς αμοιβαίων κεφαλαίων Triton
Συνοπτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού, Αποτελεσμάτων και Διανομής Καθαρών Κερδών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (31/12/2023)
Ετήσια Έκθεση Αμοιβαίων Κεφαλαίων (2023)
Εξαμηνιαία Έκθεση Αμοιβαίων Κεφαλαίων (30/06/2023)

Σενάρια Επιδόσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ιανουαρίου 2023 (PRIIPS)
Σενάρια Επιδόσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Φεβρουαρίου 2023 (PRIIPS)
Σενάρια Επιδόσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μαρτίου 2023 (PRIIPS)
Σενάρια Επιδόσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Απριλίου 2023 (PRIIPS)
Σενάρια Επιδόσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μαΐου 2023 (PRIIPS)
Σενάρια Επιδόσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ιουνίου 2023 (PRIIPS)
Σενάρια Επιδόσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ιουλίου 2023 (PRIIPS)
Σενάρια Επιδόσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Αυγούστου 2023 (PRIIPS)
Σενάρια Επιδόσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Σεπτεμβρίου 2023 (PRIIPS)
Σενάρια Επιδόσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Οκτωβρίου 2023 (PRIIPS)
Σενάρια Επιδόσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νοεμβρίου 2023 (PRIIPS)
Σενάρια Επιδόσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Δεκεμβρίου 2023 (PRIIPS)
Σενάρια Επιδόσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ιανουαρίου 2024 (PRIIPS)
Σενάρια Επιδόσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Φεβρουαρίου 2024 (PRIIPS)
Σενάρια Επιδόσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μαρτίου 2024 (PRIIPS)
Σενάρια Επιδόσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Απριλίου 2024 (PRIIPS)
Σενάρια Επιδόσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μαΐου 2024 (PRIIPS)

Επενδύσεις σε Μετοχές

Aμοιβαίο Κεφάλαιο με συνεχείς κορυφαίες αποδόσεις στην κατηγορία του, το οποίο επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Fact File: TRITON Α/Κ Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές (PRIIPS KID)
Αποδόσεις Δεκαετίας A/K

Επενδύει κυρίως σε διακεκριμένες μετοχές που διαπραγματεύονται στα μεγαλύτερα διεθνή χρηματιστήρια του παγκοσμίως.
Fact File: TRITON Α/Κ Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές (PRIIPS KID)
Αποδόσεις Δεκαετίας A/K

Το TRITON (LF) Greek Equity είναι ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο του 20UGS (UCITS) FUNDS με Εταιρία Διαχείρισης την Duff & Phelps (Luxembourg) Management Company SA και έδρα το Λουξεμβούργο. H Duff & Phelps Μanagement Company έχει πολυετή εμπειρία στο χρηματοοικονομικό τομέα και διεθνή παρουσία σε 28 χώρες.

Η Triton Asset Management έχει οριστεί ως Διαχειριστής Επενδύσεων για το TRITON (LF) Greek Equity. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Λουξεμβούργου (CSSF).

To TRITON (LF) Greek Equity απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν μακροχρόνια ανάπτυξη κυρίως σε ελληνικούς μετοχικούς τίτλους και δευτερευόντως σε άλλα χρεόγραφα.

Fact File: Class A EUR ( ISIN LU1931934639 )
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές (PRIIPS KID)

TRITON (LF) Greek Equity Class I EUR ( ISIN LU1931935016)
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές (PRIIPS KID)

Κανονισμός – 20UGS (UCITS) FUNDS

Το TRITON Maximizer Dynamic Fund of Funds είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο που επενδύει σε μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Έχει στόχο την αύξηση του επενδυτικού κεφαλαίου μακροπρόθεσμα μέσω της διαφοροποιημένης έκθεσης σε ένα ευρύ φάσμα από επενδυτικά προϊόντα, γεωγραφίες και στρατηγικές διαχείρισης.

Product Sheet

Fact File : TRITON Maximizer Dynamic Fund of Funds ( ISIN GRF000430006 ) Class A
Fact File : TRITON Maximizer Dynamic Fund of Funds ( ISIN GRF000431004 ) Class Z

Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές – Class A (PRIIPS KID) ( ISIN GRF000430006 )
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές – Class Z (PRIIPS KID) ( ISIN GRF000431004 )

Επενδύσεις σε Μετοχές, Ομόλογα και Χρηματαγορές

Το αμοιβαίο αυτό επενδύει σε μετοχές, ομόλογα και διαθέσιμα με κατάλληλη διασπορά του χαρτοφυλακίου ανάλογα τις διακυμάνσεις των αγορών.
Fact File: TRITON Α/Κ Μικτό
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές (PRIIPS KID)
Αποδόσεις Δεκαετίας A/K

Το TRITON (LF) Global Balanced Fund είναι ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο του INCOMETRIC FUND με Εταιρία Διαχείρισης την Adepa Asset Management S.A και έδρα το Λουξεμβούργο. H Adepa Asset Management S.A. έχει 30 έτη εμπειρία στο χρηματοοικονομικό τομέα και διαχειρίζεται σήμερα κεφάλαια ύψους 6 δις. Ευρώ.

Η Triton Asset Management έχει οριστεί ως Διαχειριστής Επενδύσεων για το TRITON (LF) Global Balanced Fund. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Λουξεμβούργου (CSSF).

To TRITON (LF) Global Balanced Fund απευθύνεται σε επενδυτές που αναζητούν ένα μικτό χαρτοφυλάκιο συνδυάζοντας μια επιλεκτική αναζήτηση αξιών σε παγκόσμια βάση με μια διαφοροποιημένη κατανομή περιουσιακών στοιχείων.

Έντυπο Παρουσίασης

Fact File: Triton (LF) Global Balanced Fund – Class A ( ISIN LU1389122992 )
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές (PRIIPS KID)

Triton (LF) Global Balanced Fund – Class B ( ISIN LU1389123024 )
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές (PRIIPS KID)

Triton (LF) Global Balanced Fund – Class I ( ISIN LU1389123024 )
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές (PRIIPS KID)
Κανονισμός – Incometric Fund

Το TRITON (LF) Flexible Multi-Asset FOF είναι ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο του 20UGS (UCITS) FUNDS με Εταιρία Διαχείρισης την Duff & Phelps (Luxembourg) Management Company SA και έδρα το Λουξεμβούργο. H Duff & Phelps Μanagement Company έχει πολυετή εμπειρία στο χρηματοοικονομικό τομέα και διεθνή παρουσία σε 28 χώρες.

Η TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ έχει οριστεί ως Διαχειριστής Επενδύσεων για το TRITON (LF) Flexible Multi-Asset FOF. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Λουξεμβούργου (CSSF).

To TRITON (LF) Flexible Multi-Asset FOF απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν μακροχρόνια ανάπτυξη κεφαλαίου, μέσω μιας ισορροπημένης έκθεσης σ’ ένα ευρύ φάσμα στοιχείων ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων των μετοχικών, ομολογιακών, κλειστού τύπου κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας (REITS), εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ με εναλλακτικές στρατηγικές), εμπορευμάτων και μετρητών.

Fact File: Class A EUR ( ISIN LU1931934043, EUR denomination)
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές (PRIIPS KID)

Class I EUR ( ISIN LU1931934472)
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές (PRIIPS KID)

Fact File: Class B USD ( ISIN LU1931934126, USD Denomination)
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές (PRIIPS KID)

Fact File: Class J USD ( ISIN LU1931934555)
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές (PRIIPS KID)

Κανονισμός – 20UGS (UCITS) FUNDS

Το TRITON Maximizer Balanced Fund of Funds είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο που επενδύει σε μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Έχει στόχο την αύξηση του επενδυτικού κεφαλαίου μακροπρόθεσμα μέσω της διαφοροποιημένης έκθεσης σε ένα ευρύ φάσμα από επενδυτικά προϊόντα, γεωγραφίες και στρατηγικές διαχείρισης.

Product Sheet

Fact File : TRITON Maximizer Balanced Fund of Funds ( ISIN GRF000428000 ) Class A
Fact File : TRITON Maximizer Balanced Fund of Funds ( ISIN GRF000429008 ) Class Z

Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές – Class A (PRIIPS KID) ( ISIN  GRF000428000)
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές – Class Z (PRIIPS KID) ( ISIN  GRF000429008)

Επενδύσεις σε Ομόλογα και Τίτλους Σταθερού Επιτοκίου

Επενδύει κυρίως σε ομόλογα σε Ευρώ που εκδίδονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Fact File: TRITON Α/Κ Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές (PRIIPS KID)
Αποδόσεις Δεκαετίας A/K

Το TRITON Maximizer Conservative Fund of Funds είναι ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο χαμηλού κινδύνου που επενδύει σε μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Ο επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η προστασία του κεφαλαίου των επενδυτών και η παροχή αποδόσεων ανάλογων ενός συντηρητικού χαρτοφυλακίου.

Product Sheet

Fact File : TRITON Maximizer Conservative Fund of Funds ( ISIN GRF000426004 ) Class A
Fact File : TRITON Maximizer Conservative Fund of Funds ( ISIN GRF000427002 ) Class Z

Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές – Class A (PRIIPS KID) ( ISIN GRF000426004 )
Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές – Class Z (PRIIPS KID) ( ISIN GRF000427002 )

Επενδύσεις σε Χρηματαγορές