Σύμβουλοι

Προσεγγίζουμε με την ίδια προσήλωση που διέπει την σχέση μας με τους πελάτες μας και την υποστήριξη των συμβούλων μας, τόσο μέσω της πληροφόρησης που παρέχουμε (επενδυτικές ενημερώσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, πρόσβαση στις συνδιασκέψεις του τμήματος πωλήσεων), όσο μέσω της συνεχούς διεύρυνσης και καινοτομίας των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε στους τελικούς πελάτες.

Οι Ανάγκες σας

Η επιχειρηματική λογική δημιουργίας μακροχρόνιων σχέσεων, η ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας και η ευθυγράμμιση των συμφερόντων μας με τους πελάτες μας λόγω της ανεξάρτητης δομής μας, μας επιτρέπουν να προσφέρουμε τόσο τις επενδυτικές λύσεις Triton όσο και των συνεργατών μας στο πλέον ανταγωνιστικό κόστος.

Η στενή επαφή μεταξύ του δικτύου πωλήσεων μας και της επενδυτικής μας ομάδα είναι κεντρικός πυλώνας της στρατηγικής μας.

Οι συνεργάτες μας έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εβδομαδιαίες συναντήσεις του τμήματος πωλήσεων.

Οι συνεργάτες μας έχουν άμεση πρόσβαση σε εύρος τεκμηριωτικών εντύπων και έρευνας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίας μας και των συνεργατών μας.

Με την ισχύουσα νομοθεσία, τα αμοιβαία κεφάλαια φορολογούνται επί της συνολικής τους περιουσίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι πιθανές υπεραξίες και τα μερίσματα (εφόσον διανέμονται) να μην έχουν πρόσθετη φορολογία εισοδήματος.

Εξειδικευόμαστε στις επενδυτικές λύσεις που μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε μετρητά.

Προσφέρουμε άμεση και διαρκή υποστήριξη στο σύνολο του δικτύου συνεργατών μας.

Οι συνεργάτες μας μπορούν να ενσωματωθούν στο δίκτυό μας με ταχύτητα και αμεσότητα.

Εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στην διαχείριση πληθωριστικού κινδύνου στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Κατανοώντας το αντίκτυπο του πληθωρισμού στα χρηματοοικονομικά μέσα και στην οικονομία, προσπαθούμε ενεργά να αντισταθμίσουμε τις επιπτώσεις του.

Η επενδυτική μας ομάδα ενημερώνει εβδομαδιαία τους συνεργάτες και πωλητές μας σχετικά με τις εξελίξεις της αγοράς και την επενδυτική προσέγγιση της Triton.

Πιστεύουμε και στηρίζουμε την συνεχή επικοινωνία και εκπαίδευση των συνεργατών μας όσον αφορά τις εξελίξεις στον κλάδο και τα νέα προϊόντα.

Οι Λύσεις μας