Σύσταση Εξατομικευμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Η Triton μπορεί να δημιουργήσει εξατομικευμένα αμοιβαία κεφάλαια με βάση τις προδιαγραφές σας, καλύπτοντας όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτά όπως:

  • Επαγγελματική Επενδυτική Διαχείριση
  • Δημιουργία όλων των απαραίτητων εγγράφων (Prospectus, KIID, Factsheet)
  • Αποτίμηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου & Λογιστική Υποστήριξη
  • Προετοιμασία και υποβολή αναφορών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την κάλυψη όλων των νομοθετικών / κανονιστικών απαιτήσεων

 

Τα κύρια πλεονεκτήματα των εξατομικευμένων αμοιβαίων κεφαλαίων της Triton είναι:

  • Συμμετοχή του επενδυτή στην αρμόδια επενδυτική επιτροπή διαχείρισης
  • Συνδιαμόρφωση Επενδυτική Πολιτικής, Στόχων & Περιορισμών
  • Απόλυτη θεσμική προστασία επενδυτών, σύμφωνα με το αυστηρό εποπτικό πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της ESMA
  • Άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και ενημέρωση όσων αναφορά τις επενδύσεις του αμοιβαίο κεφάλαιο και την εκτέλεσή των συναλλαγών του