Εισαγωγή στα Αμοιβαία Κεφάλαια

Τι είναι αμοιβαίο κεφάλαιο; 

Ο νόμος ορίζει το αμοιβαίο κεφάλαιο ως «μια αδιάσπαστη ομάδα περιουσίας πολλών δικαιούχων υπό κοινή διαχείριση τρίτου». Η περιουσία αυτή ανήκει εξ’ αδιαιρέτου στους συμμετέχοντες σε αυτήν ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων που κατέχουν. Όσοι συμμετέχουν στην περιουσία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποκαλούνται μεριδιούχοι. Μεριδιούχοι μπορούν να είναι φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα.

Τι είναι το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου; 

Το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι το σύνολο της περιουσίας του, που επενδύεται όπως προβλέπεται από το κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και το θεσμικό πλαίσιο σε κινητές αξίες και σε μετρητά. Το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτιμάται καθημερινά από την Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Τι είναι τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου;

Μερίδια ονομάζονται τα επιμέρους κομμάτια στα οποία διαιρείται το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων. Ο κάθε μεριδιούχος που συμμετέχει στο αμοιβαίο κεφάλαιο έχει στη κατοχή του αριθμό μεριδίων ανάλογο με το κεφάλαιο που έχει επενδύσει.

Τι είναι η Α.Ε.Δ.Α.Κ;

Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων αποτελεί εταιρεία αποκλειστικού σκοπού. Βάσει του νόμου πρέπει να είναι μια Ανώνυμη Εταιρεία με ονομαστικές μετοχές που αποκλειστικό σκοπό έχει τη σύσταση και διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ είναι μια αυτοτελής μονάδα που εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τους μεριδιούχους ενώ έχει και την ευθύνη της παρακολούθησης του θεματοφύλακα σε ότι αφορά τη τήρηση των υποχρεώσεων του όπως αυτές απορρέουν και προβλέπονται από το κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και το Θεσμικό Πλαίσιο. Για να λειτουργήσει μια Α.Ε.Δ.Α.Κ απαιτείται η έγκριση της από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Τι είναι ο θεματοφύλακας;

Ο θεματοφύλακας φυλάσσει το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, εκτελεί χρέη ταμία, συνυπογράφει τον απολογισμό, τα ενημερωτικά δελτία και τους κανονισμούς των αμοιβαίων κεφαλαίων, ενώ ελέγχει και τη νομιμότητα των πράξεων του διαχειριστή δηλαδή της Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Τι είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ);

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών και είναι ανεξάρτητη εποπτική αρχή. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχουν ισχύ νόμου και εφαρμόζονται από τις εποπτευόμενες εταιρείες. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιμα στις υπό την εποπτεία της εταιρείες, εφόσον αυτές δεν τηρούν στη καθημερινή τους δραστηριότητα τα προβλεπόμενα από το θεσμικό πλαίσιο και το κώδικα δεοντολογίας.

Τι είναι ο κώδικας δεοντολογίας των θεσμικών επενδυτών;

Ο κώδικας δεοντολογίας θεσπίστηκε από την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών και τέθηκε σε εφαρμογή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αποτελείται από επτά βασικές αρχές και τηρείται από όλους τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α).

Τι είναι ο κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου;

Ο κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου συντάσσεται από κοινού από το θεματοφύλακα και την εταιρεία διαχείρισης. Κατατίθεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση και μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει την ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου, το είδος και τη κατηγορία των κινητών αξιών που θα αποτελούν το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, την κατηγορία και υποκατηγορία του, τη χρονική διάρκεια του αμοιβαίου κεφαλαίου, την τιμή του μεριδίου κατά την ημερομηνία σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου, τους όρους διάθεσης και εξαγοράς των μεριδίων, τις οικονομικές επιβαρύνσεις για το μεριδιούχο (αμοιβή διαχειριστή-θεματοφύλακα, προμήθειες στη διάθεση και την εξαγορά των μεριδίων) και άλλα. Ο υποψήφιος μεριδιούχος πρέπει να λαμβάνει γνώση του κανονισμού προτού προβεί στην αγορά μεριδίων κάποιου αμοιβαίου κεφαλαίου.