Βιωσιμότητα & Επενδυτική Προσέγγιση

Είμαστε ενταγμένοι στην πρωτοβουλία PRI


Τα «Principles for Responsible Investment» είναι μια πρωτοβουλία υπο την υποστήριξη του ΟΗΕ που στοχεύει να παρέχει ένα παγκόσμιο πλαίσιο στους επενδυτές ώστε να εξετάζουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) στις επενδυτικές τους αποφάσεις. Το PRI ενθαρρύνει τις υπεύθυνες επενδυτικές πρακτικές σε όλο τον χρηματοπιστωτικό κλάδο για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Είμαστε υποστηρικτές της πρωτοβουλίας TCFD


Η Triton Asset Management είναι υποστηρικτής της πρωτοβουλίας TCFD από τον Δεκέμβριο του 2022, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς της να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και τη διαφάνεια των αγορών γύρω από τους κινδύνους που παρουσιάζει η κλιματική αλλαγή. Το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) δημιούργησε την TCFD που σχετίζονται με το Κλίμα, προκειμένου να αναπτύξει συστάσεις σχετικά με τους τύπους πληροφοριών που πρέπει να γνωστοποιούν οι εταιρείες για την υποστήριξη επενδυτών, δανειστών και ασφαλιστών στην ορθή αξιολόγηση και τιμολόγηση των σχετικών κινδύνων.

Ως υπεύθυνοι επενδυτές

Στόχος μας είναι να συνεισφέρουμε στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των αγορών και στην βελτίωση εταιρικής διακυβέρνησης. Αναγνωρίζουμε μια σειρά από παγκόσμια πρότυπα και συμβάλλουμε στην περαιτέρω ανάπτυξή τους. Πιστεύουμε ότι τα πρότυπα αυτά προσφέρουν συνοχή στις αγορές και ανεβάζουν τον πήχη για όλες τις εταιρίες. Για παράδειγμα, η οικονομική δραστηριότητα σε ένα τομέα μπορεί να έχει σημαντικά έμμεσα κόστη σε άλλους τομείς και την κοινωνία συνολικά. Στις επενδύσεις μας, διαχειριζόμαστε τις υποχρεώσεις και ασκούμε τα δικαιώματά μας πάντα προς το συμφέρον των επενδυτών μας. Η συμμετοχή σε ψηφοφορίες είναι το πιο σημαντικό εργαλείο ενεργής συμμετοχής που διαθέτουμε. Μέσω αυτού, προσπαθούμε να ενισχύουμε την εταιρική διακυβέρνηση, να βελτιώνουμε τις οικονομικές αποδόσεις και να προωθούμε υπεύθυνες εταιρικές πρακτικές. Θεωρούμε πως οι αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων πρέπει να κρίνονται και πως οι μέτοχοι οφείλουν να επιλέγουν με σύνεση το διοικητικό συμβούλιο.

Έχουμε μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα

Ως διαχειριστές κεφαλαίων έχουμε μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Επιλέγουμε εταιρίες με βιώσιμες πρακτικές για να δημιουργήσουμε μακροχρόνιες αποδόσεις, και να προφυλάσσουμε τα κεφάλαια των επενδυτών μας από ασύμμετρους κινδύνους. Στην τριακονταετή ιστορία μας, έχουμε παραμείνει επενδεδυμένοι για πάνω από 25 χρόνια σε ορισμένες περιπτώσεις επενδύσεων.

Ολοκληρωμένη επενδυτική προσέγγιση με δέσμευση προς την αειφόρο ανάπτυξη


Υπεύθυνοι Επενδυτές

Συνεχής διάλογος με τις διοικήσεις των εταιρειών


Ασκούμε το δικαίωμα ψήφου μας με υπευθυνότητα

Εταιρική
Διακυβέρνηση
Περιβάλλον
Κοινωνία

Μακροπρόθεσμοι Επενδυτές

Εξετάζουμε ρόλους & ευθύνες των Διοικητικών Συμβουλίων


Παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων των επενδύσεών μας


H βιωσιμότητα είναι κομμάτι του επενδυτικού μας DNA

Τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και περιβάλλοντος ήταν πάντοτε κομμάτι της επενδυτικής μας φιλοσοφίας και του τρόπου σκέψης και επένδυσης. Πρόσφατα, το ESG ενσωματώθηκε πλήρως στην επενδυτική μας προσέγγιση και η έρευνα σχετικά με ESG θέματα περιλαμβάνεται στα καθήκοντα των διαχειριστών χαρτοφυλακίων και των αναλυτών, χωρίς τη σύσταση ξεχωριστής ερευνητικής ομάδας ESG. Πιστεύουμε ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ενσωμάτωσης του ESG στην επενδυτική διαδικασία μακροπρόθεσμα είναι να ερευνούν οι ίδιες οι επενδυτικές ομάδες θέματα ESG και να τα υπολογίζουν μαζί με άλλους παράγοντες κατά την επενδυτική διαδικασία. Είναι σημαντικό στη δουλειά μας να καταλαβαίνουμε τις παγκόσμιες τάσεις που μπορούν να επηρεάσουν μακροπρόθεσμα την αξία των επενδύσεών μας.

Πιστεύουμε ότι προσήλωση σε εταιρίες και επενδυτικά προϊόντα που προσφέρουν βιώσιμες λύσεις στους τομείς όπου δραστηριοποιούνται είναι απαραίτητη για την δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους πελάτες μας.

Εφαρμόζουμε ESG Κριτήρια στην Επενδυτική μας Διαδικασία


ESG Επενδυτική Επιτροπή

ESG Επενδυτική Πολιτική

Εσωτερικό Μοντέλο
Αξιολόγησης Εταιριών

με Κριτήρια ESG

Πως δεσμεύεται η Triton στις αρχές ESG


Στην Triton Asset Management δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τους πελάτες μας και τους υπαλλήλους μας, προωθώντας βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές και βοηθώντας τη δράση κατά της κλιματικής αλλαγής.

Είμαστε signatories των αρχών «Principles for Responsible Investment» (PRI) από τον Απρίλιο 2020.