Διαχείριση Χαρτοφυλακίων

Η Triton Asset Management σας προσφέρει μια υπηρεσία υψηλών προδιαγραφών που συνδυάζει τη γνώση και την εμπειρία της επενδυτικής μας ομάδας με την ασφάλεια μεγάλων διεθνών οίκων θεματοφυλακής. Η ανεξάρτητη δομή της εταιρείας μας, μας επιτρέπει να είμαστε ευέλικτοι και αποφασιστικοί στις προτάσεις και στις επενδυτικές μας κινήσεις. Μέσα από τις διεθνείς μας συνεργασίες προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και εξατομικευμένων λύσεων, ώστε να επιτύχουμε τους επενδυτικούς σας στόχους. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίων
Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας είναι ενεργή και πραγματοποιείται από έμπειρους πιστοποιημένους διαχειριστές με γνώμονα τη βέλτιστη κατανομή των επενδύσεων (γεωγραφική, κλαδική, νομισματική), βάσει του επενδυτικού σας προφίλ. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με διαφάνεια και ενημερώνεστε συστηματικά για αυτές καθώς και για την πορεία του χαρτοφυλακίου σας. Με τον τρόπο αυτό σας δίνεται η δυνατότητα να απαλλαγείτε από τη διαρκή παρακολούθηση των αγορών και το πως αυτές επηρεάζουν το χαρτοφυλάκιό σας καθώς ακόμα και από την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου σας όποτε αυτή χρειάζεται.

Συμβουλευτική Διαχείριση
Η υπηρεσία απευθύνεται σε επενδυτές που θέλουν να διατηρήσουν τον τελικό έλεγχο των επενδυτικών επιλογών, αλλά ταυτόχρονα επιζητούν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένα στελέχη για ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων. Η επίβλεψη του χαρτοφυλακίου σας πραγματοποιείται από έμπειρους πιστοποιημένους διαχειριστές οι οποίοι σας προτείνουν τις κατάλληλες επενδύσεις με βάση το επενδυτικό σας προφίλ και τις συνθήκες της αγοράς και εσείς αξιολογείτε τις προτάσεις τους αποφασίζοντας τελικά οι ίδιοι για την διάρθρωση του χαρτοφυλακίου σας. Η διενέργεια των συναλλαγών γίνεται πάντα με τη σύμφωνη γνώμη ή την έγκρισή σας για κάθε προτεινόμενη επένδυση.

Ανεξάρτητα από την υπηρεσία διαχείρισης που θα επιλέξετε, οι υπηρεσίες που προσφέρει η Triton περιλαμβάνουν:

 • Προσδιορισμό του επενδυτικού σας προφίλ με βάση ένα απλό επενδυτικό ερωτηματολόγιο
 • Αρχική πρόταση διάρθρωσης χαρτοφυλακίου με βάση το επενδυτικό σας προφίλ
 • Ενεργή παρακολούθηση και ανάλυση του επενδυτικού σας χαρτοφυλακίου
 • Παροχή τεχνικών αντιστάθμισης και περιορισμού κινδύνων
 • Βέλτιστη διενέργεια συναλλαγών με περιορισμό εξόδων
 • Περιοδικές αναφορές τόσο για τις συναλλαγές όσο και για την πορεία του χαρτοφυλακίου σας

Υποδειγματικά Χαρτοφυλάκια – Model Portfolios

Η Επενδυτική Επιτροπή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων έχει δημιουργήσει για εσάς 5 Υποδειγματικά Χαρτοφυλάκια που αποτελούν «όλα σε ένα» λύσεις και τα οποία έχουν σχεδιασθεί για να συνδυάζουν διαφορετικές επιλογές και για να ανταποκριθούν στους προσωπικούς σας επενδυτικούς στόχους.
Με τα Υποδειγματικά Χαρτοφυλάκια πετυχαίνετε να έχετε επενδυτική καθοδήγηση μέσα από μια πειθαρχημένη και προσαρμοσμένη διαδικασία η οποία καθορίζεται από τα ακόλουθα στάδια:

 1. Προσδιορίζουμε την γνώση και την εμπειρία σας
 2. Καθορίζουμε τους επενδυτικούς σας στόχους
 3. Θέτουμε το αποδεκτό όριο κινδύνου που θέλετε να αναλάβετε
 4. Οριοθετούμε τον επενδυτικό σας ορίζοντα
 5. Επιλέγουμε το Υποδειγματικό Χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με τα παραπάνω χαρακτηριστικά

Τα Υποδειγματικά Χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε δίνουν πρόσβαση στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά και την δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών επενδύσεων.

Τα 5 Υποδειγματικά Χαρτοφυλάκια είναι τα ακόλουθα:

Πολύ Συντηρητικό Χαρτοφυλάκιο

Είστε πάρα πολύ επιφυλακτικός αναφορικά με οποιαδήποτε μορφή επενδυτικού κινδύνου. Η επενδυτική σας στρατηγική αποβλέπει αποκλειστικά στη διαφύλαξη του κεφαλαίου σας και η υλοποίησή της προϋποθέτει τη χρήση προϊόντων με πολύ χαμηλό επίπεδο κινδύνου και υψηλή ρευστότητα. Αναγνωρίζετε ότι, παρά την ασφάλεια κεφαλαίου και τη διατήρηση της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου σας, η σχετική αξία του κεφαλαίου θα διαβρωθεί σταδιακά από τον πληθωρισμό (η πραγματική αξία της επένδυσής σας θα μειωθεί με την πάροδο του χρόνου).

 • Μικτά Α/Κ & Εναλλακτικές Επενδύσεις, 5%
 • Ομόλογα, 5%
 • Μετρητά & Προϊόντα Χρηματαγοράς, 90%

 • Μικτά Α/Κ & Εναλλακτικές Επενδύσεις, 5%
 • Μετοχές, 2.5%
 • Ομόλογα, 10%
 • Μετρητά & Προϊόντα Χρηματαγοράς, 82.5%

Συντηρητικό Χαρτοφυλάκιο

Έχετε μια προσεκτική στάση απέναντι στον επενδυτικό κίνδυνο. Δεν επιθυμείτε να διακινδυνεύσετε το σύνολο των επενδύσεών σας, αλλά είστε πρόθυμοι να το πράξετε σε περιορισμένο βαθμό. Το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να εστιάζει προς μία στρατηγική η οποία προσβλέπει σε περιορισμένη πιθανότητα πτώσης της κεφαλαιακής αξίας. Είστε διατεθειμένοι προκειμένου να διατηρήσετε την προσωπική σας ηρεμία να θυσιάσετε υψηλότερες αποδόσεις.


Ισορροπημένο Χαρτοφυλάκιο

Έχετε μια ισορροπημένη αντιμετώπιση του επενδυτικού κινδύνου. Το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να ακολουθεί μία στρατηγική η οποία σε περιόδους πτώσης να παρουσιάζει μέτριο βαθμό απωλειών. Για εσάς, η λήψη υπολογισμένου κινδύνου είναι αποδεκτή, προκειμένου να πετύχετε καλύτερες αποδόσεις.

 • Εμπορεύματα, 7%
 • Μικτά Α/Κ & Εναλλακτικές Επενδύσεις, 30%
 • Μετοχές, 23%
 • Ομόλογα, 25%
 • Μετρητά & Προϊόντα Χρηματαγοράς, 15%

 • Εμπορεύματα, 7%
 • Μικτά Α/Κ & Εναλλακτικές Επενδύσεις, 25%
 • Μετοχές, 32%
 • Ομόλογα, 20%
 • Μετρητά & Προϊόντα Χρηματαγοράς, 16%

Αναπτυξιακό Χαρτοφυλάκιο

Έχετε μια σχετικά επιθετική στάση απέναντι στον επενδυτικό κίνδυνο. Το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να δείχνει προτίμηση σε μία στρατηγική που επιτρέπει την αύξηση κεφαλαίου μεσο-μακροπρόθεσμα. Επιδιώκετε αποδόσεις υψηλότερες από τον μέσο όρο και κατά συνέπεια είστε έτοιμοι να δεχθείτε σημαντικές διακυμάνσεις στο κεφάλαιό σας.


Δυναμικό Χαρτοφυλάκιο

Έχετε μια επιθετική στάση απέναντι στον επενδυτικό κίνδυνο. Το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να ευνοεί μία στρατηγική που μπορεί να προσφέρει αύξηση κεφαλαίου. Είστε διατεθειμένοι να δεχτείτε σημαντική διακύμανση της κεφαλαιακής αξίας για δυνητικά μεγαλύτερες αποδόσεις. Είστε σε θέση να ανακάμψετε από απρόβλεπτες κάμψεις της αγοράς, είτε επειδή επενδύετε με μακροχρόνιο ορίζοντα είτε επειδή έχετε πρόσβαση σε πρόσθετα αποθέματα κεφαλαίου, που ίσως θέλετε να επενδύσετε σε περιόδους ύφεσης.

 • Εμπορεύματα, 7%
 • Μικτά Α/Κ & Εναλλακτικές Επενδύσεις, 15%
 • Μετοχές, 46%
 • Ομόλογα, 13%
 • Μετρητά & Προϊόντα Χρηματαγοράς, 19%

Σημαντική Ενημέρωση

Δεδομένου ότι οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου υπόκεινται σε απρόβλεπτες διακυμάνσεις, η εταιρεία δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της παροχής συμβουλών ή της διακριτικής διαχείρισης επί του χαρτοφυλακίου σας. Η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται στην παροχή προς εσάς κατάλληλων συμβουλών και στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας, σύμφωνα με το επενδυτικό σας προφίλ. Η καταλληλότητα των συμβουλών και των πράξεων διαχείρισης χαρτοφυλακίου κρίνεται με αναφορά σε αντικειμενικά κριτήρια κατά τη στιγμή που παρέχονται ή διενεργούνται, λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές οικονομικές συνθήκες καθώς και τις δικές σας ειδικές συνθήκες και όχι εκ του αποτελέσματος. Η προτεινόμενη κατανομή χαρτοφυλακίου δύναται να μεταβάλλεται σύμφωνα με τις μεταβολές στις συνθήκες αυτές.