Ασφαλιστικές Εταιρείες

Η προέλευσή μας από τον ασφαλιστικό κλάδο (Ελληνοβρετανική) και οι μακροχρόνιες σχέσεις μας με Ελληνικές και διεθνείς ασφαλιστικές εταιρίες έχουν συντελέσει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών και διαδικασιών εξυπηρέτησης για τους πελάτες μας στον ασφαλιστικό κλάδο. Η ομάδα μας κατέχει βαθιά κατανόηση του θεσμικού πλαισίου, των λειτουργικών αναγκών και των επενδυτικών προτιμήσεων του κλάδου, με εμπειρία σε περιοχές όπως η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, το πλαίσιο Solvency II, και τα προϊόντα Unit Link.

Οι Ανάγκες σας

Σας βοηθάμε να δημιουργήσετε το κατάλληλο χαρτοφυλάκιο που ανταποκρίνεται στο προφίλ των υποχρεώσεων σας.

Βελτιστοποίηση επενδύσεων και αξιοποίησης κεφαλαίου στα πλαίσια του Solvency II. Παροχή αναλυτικών πληροφοριών προς τον υπολογισμό SCR.

Έχοντας σχεδιάσει και υποστηρίξει αντίστοιχα προϊόντα για ασφαλιστικές εταιρείες μπορούμε να προσφέρουμε τις βέλτιστες επενδυτικές λύσεις Unit Link.

Εστιάζουμε στην αποτελεσματική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας με την βέλτιστη κατανομή ανάλογα με τους επενδυτικούς σας στόχος χρησιμοποιώντας στρατηγικές διαρκούς παρακολούθησης.

Με την ισχύουσα νομοθεσία, τα αμοιβαία κεφάλαια φορολογούνται επί της συνολικής τους περιουσίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι πιθανές υπεραξίες και τα μερίσματα (εφόσον διανέμονται) να μην έχουν πρόσθετη φορολογία εισοδήματος.

Εξειδικευόμαστε στις επενδυτικές λύσεις που μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε μετρητά.

Πρόσβαση σε ισχυρές τράπεζες θεματοφυλακής (HSBC, Lombard Odier, BCGE, Societe Generale Luxembourg).

Μέσα από τις διεθνείς συνεργασίες προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και εξατομικευμένων λύσεων, ώστε να επιτύχουμε τους επενδυτικούς στόχους. Ο στόχος μας είναι η διαφύλαξη και η αύξηση του κεφαλαίου σας.

Εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στην διαχείριση πληθωριστικού κινδύνου στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Κατανοώντας το αντίκτυπο του πληθωρισμού στα χρηματοοικονομικά μέσα και στην οικονομία, προσπαθούμε ενεργά να αντισταθμίσουμε τις επιπτώσεις του.

Η επενδυτική μας στρατηγική ενσωματώνει τα κριτήρια ESG που επηρεάζουν την εταιρική αξία μακροπρόθεσμα.

Πιστεύουμε και στηρίζουμε την συνεχή επικοινωνία και εκπαίδευση των συνεργατών μας όσον αφορά τις εξελίξεις στον κλάδο και τα νέα προϊόντα.

Οι Λύσεις μας