Γνωρίστε πόσα μπορείτε να κερδίσετε ταυτόχρονα με μια επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια

Μάθετε ποια είναι τα πλεονεκτήματα των αμοιβαίων κεφαλαίων έναντι της άμεσης επένδυσης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένα όχημα συλλογικής επένδυσης που προσφέρει τα παρακάτω έξι βασικά πλεονεκτήματα έναντι της άμεσης επένδυσης σε μετοχές, ομόλογα, και προϊόντα χρηματαγοράς.

Διασπορά και συνεπώς μείωση του ρίσκου

Το μέγεθος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και η επαγγελματική τους διαχείριση δίνει τη δυνατότητα επένδυσης σε πολλά χρηματοπιστωτικά μέσα (μετοχές, ομόλογα, ομολογίες, παράγωγα κ.λ.π.) και σε πολλές αγορές, ελαχιστοποιώντας έτσι τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε μεμονωμένες αξίες (ειδικός κίνδυνος) ή επιμέρους αγορές (συστηματικός κίνδυνος).
Μειώνεται η μεταβλητότητα (κίνδυνος) του χαρτοφυλακίου
Επιτυγχάνονται σταθερές αποδόσεις σε μακροπρόθεσμη βάση
0
+
Χρεόγραφα
+
0
%
της μέγιστης διαφοροποίησης

0
+
Χρόνια στη Διαχείριση Επενδύσεων
0
Πιστοποιημένοι Επαγγελματίες Διαχειριστές

Σας επιτρέπουν να αξιοποιήσετε μια επαγγελματική, εξειδικευμένη και έμπειρη διαχείριση επενδύσεων

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια εκ του νόμου διαχειρίζονται αποκλειστικά πιστοποιημένοι επαγγελματίες διαχειριστές, οι οποίοι διαθέτουν την επαγγελματική κατάρτιση και τα τεχνικά μέσα να παρακολουθούν συνεχώς τις οικονομικές εξελίξεις και τις αγορές, προκειμένου να λαμβάνουν τις ενδεδειγμένες επενδυτικές αποφάσεις.
Καθημερινή ανάλυση των αγορών
Αναλύσεις για κάθε Μετοχή – Ομόλογο
Επιλογή Μετοχών – Ομολόγων με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους
Επιλογή του χρόνου επένδυσης – ρευστοποίησης συγκεκριμένων Μετοχών - Ομολόγων

Εξασφαλίζουν οικονομίες κλίμακας

Στα αμοιβαία κεφάλαια συμμετέχουν ισότιμα πλήθος επενδυτών, ακόμη και με μικρές επενδύσεις, οδηγώντας στη συσσωρεύση κεφαλαίων, με αποτέλεσμα οι μεριδιούχοι να αποκτούν πρόσβαση σε ευρύτερες επενδυτικές ευκαιρίες με χαμηλότερο κόστος από αυτές που είχε πρόσβαση ο κάθε επενδυτής ξεχωριστά.
Ισχυρή Διαπραγματευτική Ικανότητα
Χαμηλά κόστη συναλλαγών
Οικονομίες κλίμακας προς όφελος των Μεριδιούχων

+
0
Πρόσβαση σε αγορές με 2500€
0
+
350+ Α/Κ σε 5 διαφορετικές επενδυτικές κατηγορίες, 6 διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών

Προσφέρουν πρόσβαση σε Αγορές που σε άλλη περίπτωση θα ήταν απρόσιτες ή τεχνικά δύσκολο να προσεγγιστούν από Ιδιώτη Επενδυτή

Το μεγάλος πλήθος και η ποικιλία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων επιτρέπουν την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται παγκοσμίως, σε διαφορετικές οικονομίες, κλάδους, τύπους χρηματοπιστωτικών μέσων και κυρίως δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων τόσο σε όρους απόδοσης όσο και σε όρους διαχείρισης του επενδυτικού κινδύνου.
Καθημερινή πρόσβαση
Οι Μεριδιούχοι έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους ανά πάσα στιγμή
Απλές διαδικασίες

Διασφάλιση “Θεσμικής Ασφάλειας” καθώς τα Αμοιβαία Κεφάλαια υπόκεινται σε αυστηρούς κανονισμούς και συνεχή εποπτεία

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια, σύμφωνα με το νόμο, δημοσιεύουν καθημερινά την καθαρή τιμή του μεριδίου τους, τιμές οι οποίες αναρτούνται και στους ιστοτόπους των εταιρειών διαχείρισης. Κάθε τρίμηνο δημοσιοποιούνται οι πίνακες επενδύσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων και κάθε εξάμηνο οι εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων, οι οποίες υποβάλλονται και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Συνεπώς, κάθε ημέρα γνωρίζετε την αξία της επένδυσής σας στα Αμοιβαία Κεφάλαια και έχετε αναλυτική εικόνα τουλάχιστον ανά τρίμηνο του χαρτοφυλακίου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων σας. Επιπλέον, κάθε ημερολογιακό τρίμηνο λαμβάνετε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την αξία της επένδυσής σας από την Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Συνεχής εποπτεία των ΑΕΔΑΚ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με βάση τις 7 βασικές αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας των Θεσμικών Επενδυτών που έχει θεσπισθεί
Κανονισμός Λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Παρουσία Θεματοφύλακα
Καθημερινή δημοσίευση τιμών των Α/Κ στον τύπο
Ενημερωτικό Περιληπτικό Δελτίο
Περιοδικές Εκθέσεις/Απολογισμοί
Τριμηνιαίες καταστάσεις (Statements) προς Μεριδιούχους
Ενημερωτικό statement ημερήσιας κίνησης, για κάθε μεταβολή της επένδυσής τους
0
Η
Καθημερινή Αποτίμηση
0
Q
Τριμηνιαίες Εκθέσεις-Aπολογισμοί
0
Q
Τριμηνιαίο Statement στον πελάτη
0
H
Ημερήσιο Statement κινήσεων πελάτη

0
%
Μηδενική φορολογία Υπεραξίας
0
%
Μηδενική Εισφορά Αλληλεγγύης

Φορολογικά Πλεονεκτήματα

Με την ισχύουσα νομοθεσία, τα Αμοιβαία Κεφάλαια φορολογούνται επί της συνολικής τους περιουσίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι πιθανές υπεραξίες και τα μερίσματα (εφόσον διανέμονται) να μην έχουν πρόσθετη φορολογία εισοδήματος
Ισχύει το δίκαιο του κοινού λογαριασμού, τα μερίδια μεταβιβάζονται αιτία θανάτου αφορολόγητα στους συνδικαιούχους του κοινού λογαριασμού
Βεβαίωση Υπεραξίας για φορολογική χρήση
Δυνατότητα λήψης δανείου με ενεχυρίαση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων