Ιδιώτες Επενδυτές

Στην Triton πιστεύουμε στην δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες μας που βασίζονται στην εμπιστοσύνη, την εχεμύθεια και την καθολική προσήλωση στα συμφέροντα, τις ανάγκες, και τους στόχους του εκάστοτε πελάτη.

Οι Ανάγκες σας

Εξειδικευόμαστε στις επενδυτικές λύσεις που μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε μετρητά.

Με την ισχύουσα νομοθεσία, τα αμοιβαία κεφάλαια φορολογούνται επί της συνολικής τους περιουσίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι πιθανές υπεραξίες και τα μερίσματα (εφόσον διανέμονται) να μην έχουν πρόσθετη φορολογία εισοδήματος.

Εστιάζουμε στην αποτελεσματική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας με την βέλτιστη κατανομή ανάλογα με τους επενδυτικούς σας στόχος χρησιμοποιώντας στρατηγικές διαρκούς παρακολούθησης.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να συμπληρώσετε τα υπάρχοντα κρατικά ή ιδιωτικά προγράμματα συνταξιοδότησης σας με ένα ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, εγγυώντας αποτελεσματική διαχείριση των αποταμιεύσεων σας σε ανταγωνιστικό κόστος.

Πρόσβαση σε ισχυρές τράπεζες θεματοφυλακής (HSBC, Lombard Odier, BCGE, Societe Generale Luxembourg).

Μέσα από τις διεθνείς συνεργασίες μας, προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και εξατομικευμένων λύσεων, ώστε να διαφυλάξουμε και να αυξήσουμε επιτυχώς το κεφάλαιο σας.

Εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στην διαχείριση πληθωριστικού κινδύνου στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Κατανοώντας το αντίκτυπο του πληθωρισμού στα χρηματοοικονομικά μέσα και στην οικονομία, προσπαθούμε ενεργά να αντισταθμίσουμε τις επιπτώσεις του.

Το φορολογικό και νομικό καθεστώς που διέπουν τα αμοιβαία κεφάλαια, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, και τα αμοιβαία κεφάλαια εναλλακτικών επενδύσεων εξασφαλίζουν νομική και φορολογική αποτελεσματικότητα.

Οι Λύσεις μας