Κατάθεση απαραίτητων έγγραφων για κάθε δικαιούχο ξεχωριστά όπως περιγράφονται παραπάνω στην ενότητα 1.  
Αποστολή εμβάσματος στον λογαριασμό υποδοχής του αμοιβαίου κεφαλαίου στην τράπεζα HSBC.