Ναι, υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, χρεογράφων και μετρητών. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.