Στη διακριτική διαχείριση, όλες οι αποφάσεις αναλαμβάνονται από τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων με βάσει το επενδυτικό σας προφίλ, ενώ στη συμβουλευτική διαχείριση οι επενδυτικές εντολές εκτελούνται μόνο κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του πελάτη.