Μέσω κοινού λογαριασμού και ασφαλιστηρίων συμβολαίων LAP (Life Asset Portfolio).