Μέσω του κοινού λογαριασμού μπορείτε να διασφαλίσετε την κληρονομική διαδοχή. Οι διατάξεις του Ν. 5638/1932 «περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν» εφαρμόζονται αναλόγως επί των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, οι εντολές οποιουδήποτε από τους συνδικαιούχους δεσμεύουν όλους τους λοιπούς συνδικαιούχους και κάθε συνδικαιούχος μπορεί να κάνει χρήση και να προβεί ακόμη και σε ολική ή μερική εξαγορά των υπό συγκυριότητα μεριδίων, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση ή σύμπραξη των άλλων. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τους συνδικαιούχους τα δικαιώματά του από τη συμμετοχή στο αμοιβαίο κεφάλαιο θα περιέχονται αυτοδικαίως στους επιζώντες συνδικαιούχους του λογαριασμού.