Για τους ξένους θεματοφύλακες δυστυχώς ο χρόνος δεν μπορεί να καθοριστεί επακριβώς δεδομένου ότι οι ξένοι θεματοφύλακες ανοίγουν  λογαριασμό για κάθε πελάτη στα δικά τους συστήματα ακολουθώντας κάθε φορά την εσωτερική Πολιτική Ανοίγματος Λογαριασμού του κάθε οργανισμού. / Διαφορετικά θα μπορούσαμε να πούμε: ο χρόνος ποικίλει ανάλογα με το θεματοφύλακα και τις εσωτερικές διαδικασίες κάθε οργανισμού.