Για να ανοίξετε λογαριασμό ως φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να μας προσκομίσετε ενδεικτικά, ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου, τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ
  • Πρόσφατος Λογαριασμός ΔΕΗ ΟΤΕ ή λογαριασμός εταιρίας κινητής τηλεφωνίας για επιβεβαίωση διεύθυνσης κατοικίας / τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Πρόσφατο έγγραφο/αποδεικτικό επαγγέλματος και επαγγελματική διεύθυνσης
  • Έγγραφο/αποδεικτικό του ΑΜΚΑ (idika.gr)
  • Συμπληρωμένη αίτηση δημιουργίας νέου λογαριασμού μητρώου

Αν θέλετε να ανοίξετε λογαριασμό νομικού προσώπου, ακολουθήστε τον σύνδεσμο που ταιριάζει στην περιπτωσή σας:

*ο παρόν κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και δύναται, κατά περίπτωση, να ζητηθούν επιπλέον έγγραφα.