Στη σύμβαση γίνεται αναφορά στους κοινούς λογαριασμούς και τι ισχύει σύμφωνα με το δίκαιο κάθε χώρας αντίστοιχα.

Οι συμβάσεις με θεματοφύλακα την HSBC διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο ενώ οι συμβάσεις με ξένους θεματοφύλακες διέπονται αντίστοιχα από το δίκαιο της χώρας που έχει την έδρα του ο Θεματοφύλακας.

Κοινός Λογαριασμός

Ρητώς συνομολογείται μεταξύ των συμβαλλομένων και αναγνωρίζεται ειδικά από τους Εντολείς ότι μεταξύ των Εντολέων σε σχέση με τις εκ της παρούσας υποχρεώσεις και τα εκ της παρούσας δικαιώματά τους, υφίσταται παθητική και ενεργητική εις ολόκληρο ενοχή. Καθένας από τους Εντολείς μπορεί να κάνει χρήση του λογαριασμού χωρίς τη σύμπραξη των υπολοίπων Εντολέων, έχων, ενδεικτικά, το δικαίωμα παροχής, ατομικώς, οδηγιών και εντολών προς την Εταιρία, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρία την αυτούσια απόδοση ή τη ρευστοποίηση όλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου και την απόδοση σε αυτόν του προϊόντος της ρευστοποιήσεως. Οι Εντολείς παρέχουν με το συνημμένο στην παρούσα (Παράρτημα II), αμοιβαία εντολή και ανέκκλητη, σύμφωνα με το άρθρο 218 ΑΚ, πληρεξουσιότητα προς αλλήλους, η οποία θα ισχύει και μετά το θάνατο, ανικανότητα ή κήρυξη σε πτώχευση οιουδήποτε από αυτούς, να προβαίνουν σε οποιεσδήποτε πράξεις διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, ακόμη και με αυτοσύμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της ρευστοποιήσεως όλων ή ορισμένων από τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου και εισπράξεως του προϊόντος αυτής ή της απολήψεως αυτούσιων στοιχείων του.

Πράξεις ή παραλείψεις και ενός από τους Εντολείς, σε σχέση με την Εταιρία, εφόσον ρητά δεν προβλέπεται το αντίθετο στην παρούσα θεωρούνται κοινές πράξεις ή παραλείψεις όλων των Εντολέων και δεσμευτικές για αυτούς, δυνάμενες να αντιταχθούν εγκύρως έναντι όλων ή οποιουδήποτε από τους Εντολείς. Ειδικότερα, εντολές ή οδηγίες προς την Εταιρία, δηλώσεις, ιδίως για συναίνεση, έγκριση, επιβεβαίωση, σύμπραξη, εξουσιοδότηση που γίνονται ή δίδονται από οποιονδήποτε των Εντολέων θεωρείται αμαχήτως ότι έγιναν ή δόθηκαν από όλους τους Εντολείς από κοινού. Ομοίως καταγγελία της παρούσας σύμβασης από οποιονδήποτε Εντολέα λύει την παρούσα σύμβαση και όλα τα γεγονότα τα αναφερόμενα στο άρθρο 486 του Αστικού Κώδικα ενεργούν αντικειμενικώς. Ο καθένας από τους Εντολείς ευθύνεται εις ολόκληρο έναντι της Εταιρίας για κάθε υποχρέωση των Εντολέων που απορρέει από την παρούσα σύμβαση θέλει δημιουργηθεί από την εφαρμογή τους. Δηλώσεις και πράξεις της Εταιρίας απευθυνόμενες ή απευθυντέες κατά τους όρους του παρόντος προς τους Εντολείς, θεωρούνται εγκύρως γενόμενες έναντι όλων των Εντολέων εφόσον έγιναν έστω και προς έναν των Εντολέων.