Στη σύμβαση γίνεται αναφορά στους κοινούς λογαριασμούς και τι ισχύει σύμφωνα με το δίκαιο κάθε χώρας αντίστοιχα. Οι συμβάσεις με ξένους θεματοφύλακες διέπονται αντίστοιχα από το δίκαιο της χώρας που έχει την έδρα του ο θεματοφύλακας.