Τα προιόντα που θα συνθέτουν το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο θα είναι συμβατά με το επενδυτικό σας προφίλ όπως αυτό καθορίζεται από τους επενδυτικούς σας στόχους, τον κίνδυνο που είστε διατεθιμένος να αναλάβετε για να πετύχετε τους στόχους αυτούς και τον επενδυτικό ορίζοντα που έχετε.