Ναι, υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, χρεογράφων και μετρητών. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με την νομοθεσία όλοι οι λογαριασμοί είναι ονομαστικοί σε επίπεδο τελικού επενδυτή.

Ο Ελληνικός Νόμος περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (νόμος για την προστασία φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν) εφαρμόζεται σε πληροφορίες σχετικά με φυσικά πρόσωπα οι οποίες αποτελούν αντικείμενο αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, περιλαμβανομένης επεξεργασίας μέσω του διαδικτύου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με δομημένη χειροκίνητη διαμόρφωση.

Δήλωση περι Τήρησης Ιδιωτικότητας

Ευθυγραμμιζόμενη με τις απαιτήσεις του νόμου και προκειμένου να προστατέψει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των πληροφοριών που ο Πελάτης παρέχει στην Εταιρία, η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις ακόλουθες αρχές περί τήρησης ιδιωτικού χαρακτήρα:

 • Η Εταιρία συλλέγει μόνο πληροφορίες που κρίνει πως είναι σχετικές και απαιτούνται προκειμένου να κατανοήσει τις οικονομικές ανάγκες του Πελάτη και να διεξαγάγει την επιχειρηματική της δραστηριότητα.
 • Η Εταιρία χρησιμοποιεί τα στοιχεία του Πελάτη προκειμένου να του παράσχει καλύτερη εξυπηρέτηση, υπηρεσίες και προϊόντα.
 • Η Εταιρία δύναται να διαβιβάσει τα στοιχεία του Πελάτη σε άλλες εταιρίες ή αντιπροσώπους ή συστήματα διατραπεζικών συναλλαγών.
 • Η Εταιρία δεν θα κοινοποιεί τα στοιχεία του Πελάτη σε εξωτερικό οργανισμό παρά μόνο με την συναίνεση του Πελάτη ή εφ’ όσον υποχρεούται να το πράξει βάσει του νόμου ή έχει προηγουμένως ενημερώσει τον Πελάτη.
 • Η Εταιρία δύναται εκάστοτε να υποχρεούται να γνωστοποιήσει στοιχεία σχετικά με τον Πελάτη σε Κρατικούς ή δικαστικούς φορείς ή υπηρεσίες ή στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή, αλλά θα το πράττει μόνο εφ’ όσον οι εν λόγω αρχές ενεργούν στα πλαίσια του νόμου.
 • Η Εταιρία σκοπεύει να τηρεί ενημερωμένα στοιχεία του Πελάτη.
 • Η Εταιρία διαθέτει συστήματα αυστηρής ασφάλειας σχεδιασμένα να αποτρέπουν την μη εγκεκριμένη πρόσβαση οιουδήποτε, περιλαμβανομένου προσωπικού της Εταιρίας, στα στοιχεία του Πελάτη.
 • Tο προσωπικό της Εταιρίας υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις περί τήρησης εμπιστευτικού χαρακτήρα που υπέχει η Εταιρία.
 • Τα στοιχεία του πελάτη τηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από το απαιτούμενο, σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (η “Αρχή”), για τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή υπέστησαν επεξεργασία. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων που ορίζει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (δηλ. η Εταιρία) είναι επιφορτισμένος με την διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.  

Ενημέρωση πελατών σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεοδμένων / GDPR

Σύμφωνα με τον κανονισμό 679/2016/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ισχύει από 25 Μαΐου του 2018 σε όλα τα Κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ή GDPR), η Εταιρεία θα επιθυμούσε να σας ενημερώσει για την ακολουθούμενη Πολιτική της.

Η Εταιρεία TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποφεύγει την κακή χρήση αυτών. Αυτή η Πολιτική ισχύει για όλους τους υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνεργατών, και δημιουργεί ένα ελάχιστο πρότυπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ορισμός DPO - Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Κάθε αίτημα, ερώτηση, αντίρρηση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να υποβάλλεται εγγράφως στην εσωτερική ελέγκτρια της Εταιρείας με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Στα γραφεία της εταιρείας. Οι πελάτες μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους απευθυνόμενοι στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθημερινά 9:00-17:00.
  • Μέσω e-mail. Οι πελάτες μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους στο e-mail: data.protection@triton-am.com .
  • Ταχυδρομικά. Με αποστολή στην διεύθυνση:

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Βαλαωρίτου 15,

10671 Αθήνα

Υπ’ όψιν : Υπεύθυνης Προστασίας Δεδομένων

              κας Β.Ντίκου - Εσωτερικής Ελέγκτριας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην αναλυτική Πολιτική της Εταιρείας. -λινκ

Με την υποβολή της αίτησης εξαγοράς στην εταιρία μας, μπορείτε να ρευστοποιήσετε το χαρτοφυλάκιό σας και να λάβετε τα χρήματά σας το αργότερο εντός 5 εργασίμων ημερών.

Στη διακριτική διαχείριση, όλες οι αποφάσεις αναλαμβάνονται από τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων με βάσει το επενδυτικό σας προφίλ, ενώ στη συμβουλευτική διαχείριση οι επενδυτικές εντολές εκτελούνται μόνο κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του πελάτη.

Ναι, μπορείτε. Το ύψος του ενεχύρου εξαρτάται από την τράπεζα που θα σας παραχωρήσει το δάνειο.

Βεβαίως, μπορείτε να έχετε όσους συνδικαιούχους επιθυμείτε καθώς και ανήλικα τέκνα. Στην περίπτωση των ανηλίκων θα χρειαστεί δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (εάν διαθέτει), διαφορετικά θα χρειαστεί αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης.

Μέσω κοινού λογαριασμού και ασφαλιστηρίων συμβολαίων LAP (Life Asset Portfolio).

Η TRITON συνεργάζεται με ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες του εξωτερικού καθώς και με Έλληνες θεματοφύλακες όπως η HSBC, η Societe Generale & η Lombard Odier. Δίνεται η δυνατότητα ανοίγματος προσωπικού λογαριασμού και διατήρηση των περιουσιακών στοιχειών σε τραπεζικούς οργανισμούς υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης.