Κανονιστικό Πλαίσιο

Η λειτουργία της Triton Asset Management διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4099/2012, καθώς και από τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις των αρμοδίων αρχών. Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να βρείτε το βασικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία και την συμπεριφορά των ΑΕΔΑΚ.

Νόμος 4099/2012
Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων

Νόμος 3606/2007
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Απόφαση ΕΚ 15/633/20.12.12
Οργανωτικές απαιτήσεις και κανονισμός συμπεριφοράς των Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Απόφαση ΕΚ 1/452/1.11.07
Κανόνες συμπεριφοράς Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Νόμος 4099/2012 – Άρθρο 103
Φορολογικό καθεστώς Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Οδηγός για τους επενδυτές

Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
Γνωριμία με τον πελάτη μας

Αρχές και Πολιτικές: