Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι

Ο παρόν Ιστότοπος www.triton-am.com, www.triton-am.gr, ανήκει στην Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ, ελληνική εταιρεία, εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Βαλαωρίτου, αριθμός 15, Τ.Κ. 106 71, και αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 832401000.

Προορίζεται να προσφέρει στον επισκέπτη γενικές ενημερωτικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο υπόκεινται σε ενδεχόμενες αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Σας συμβουλεύουμε πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Χρήστες του Ιστότοπου

Ο Ιστότοπος αυτός δεν απευθύνεται σε πρόσωπα που βρίσκονται ή θεωρούνται κάτοικοι περιοχών δικαιοδοσίας όπου απαγορεύεται η δημοσίευση ή η διαθεσιμότητα των περιεχομένων του Ιστότοπου. Επισκεπτόμενοι τον Ιστότοπο δηλώνετε ότι με βάση το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει στην περιοχή δικαιοδοσίας σας έχετε δικαίωμα πρόσβασης και έχετε συμφωνήσει με τους όρους χρήσης του Ιστότοπου.

Η χρήση του Ιστότοπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους. Οι επισκέπτες / χρήστες του Ιστότοπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά η οποία δύναται να έχει επιπτώσεις στους άλλους επισκέπτες / χρήστες ή να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στον Ιστότοπο.

Πληροφορίες και όχι συστάσεις

Οι πληροφορίες ή οι απόψεις που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο δεν αποτελούν πρόσκληση ή σύσταση υπέρ της αγοράς ή πώλησης οποιουδήποτε τίτλου ή χρηματοπιστωτικού μέσου ή υπέρ της λήψης οποιασδήποτε συμβουλής ή αποδοχής οποιασδήποτε σύστασης σε σχέση με τους εν λόγω τίτλους ή χρηματοπιστωτικά μέσα.

Οι επισκέπτες του Ιστότοπου παρακαλούνται να ανατρέχουν στα έγγραφα προσυμβατικής ενημέρωσης προκειμένου για τις επενδυτικές υπηρεσίες διακριτικής ή συμβουλευτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή στα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για Επενδυτές», τα ενημερωτικά δελτία, τους κανονισμούς και τις οικονομικές εκθέσεις των ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ που διαχειρίζεται ή αντιπροσωπεύει η Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ. Τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στον παρόντα Ιστότοπο. Διανέμονται επίσης δωρεάν σε έντυπη μορφή, κατόπιν αίτησης στην έδρα της εταιρείας ή σε κατάστημα του δικτύου της.

Η Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ σας συνιστά προτού λάβετε οποιαδήποτε απόφαση ή προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να επηρεάσει το πρόσωπό σας, τα οικονομικά σας ή την επιχειρηματική σας δραστηριότητα, να συμβουλεύεστε ειδικευμένο επαγγελματία για τη λήψη κατάλληλων συμβουλών επί οικονομικών, νομικών, λογιστικών, φορολογικών και άλλων θεμάτων.

Καμία εγγύηση

Αν και έχουμε λάβει κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσουμε την ακρίβεια, επικαιρότητα, διαθεσιμότητα, ορθότητα και πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον Ιστότοπο, οι πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν» και «όπως διατίθενται» και δεν παρέχουμε ή προβαίνουμε σε οποιασδήποτε φύσης εγγύηση ή δήλωση, ρητή ή έμμεση όσον αφορά στις εν λόγω πληροφορίες.

Δεν δηλώνουμε και δεν εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος ή ότι θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας, ότι η πρόσβαση θα είναι ανεμπόδιστη, ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις, αστοχίες, σφάλματα ή παραλείψεις, ότι δεν θα χαθεί καμία διαβιβασθείσα πληροφορία, ότι δεν θα μεταδοθούν ιοί ή άλλα επιζήμια ή καταστροφικά στοιχεία στο σύστημα του υπολογιστή σας ή ότι δεν θα προκληθεί καμία ζημία σε αυτό. Η επαρκής προστασία και η τήρηση εφεδρικών αντιγράφων των δεδομένων ή και εφεδρικού εξοπλισμού και η λήψη εύλογων και κατάλληλων προφυλάξεων για την ανίχνευση ηλεκτρονικών ιών ή άλλων καταστροφικών στοιχείων αποτελεί αποκλειστικά και μόνον δική σας ευθύνη.

Δεν δηλώνουμε ούτε εγγυόμαστε την ακρίβεια, λειτουργικότητα ή απόδοση οποιουδήποτε λογισμικού τρίτων μερών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με τον παρόντα Ιστότοπο.

Δικτυακοί τόποι τρίτων μερών

Παρέχουμε υπερσυνδέσεις σε άλλες τοποθεσίες του διαδικτύου μόνο για λόγους ενημέρωσης. Δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή ιστοσελίδας για τον οποίο/την οποία υπάρχει υπερσύνδεση στον παρόντα Ιστότοπο. Δεν ελέγχουμε σε διαρκή βάση το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων ή ιστοσελίδων. Η χρήση συνδέσμων προς άλλους δικτυακούς τόπους ή σελίδες γίνεται με δική σας ευθύνη.

Καμία επιβεβαίωση ή έγκριση τρίτων μερών ή συμβουλή, άποψη, πληροφορία, για προϊόντα ή υπηρεσίες αυτών δεν εκφράζονται ή υπονοούνται από οποιαδήποτε πληροφορία του παρόντος Ιστότοπου.

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα επί των ιστοσελίδων, οθονών, πληροφοριών και υλικών στη διάταξη που βρίσκονται, τα οποία περιλαμβάνονται στον παρόντα Ιστότοπο, ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στην Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Μπορείτε να εκτυπώσετε, να αντιγράψετε ή να προβείτε σε προσωρινή αποθήκευση αποσπασμάτων από τον παρόντα Ιστότοπο για την προσωπική σας ενημέρωση ή όποτε χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία μας. Καμία τροποποίηση του περιεχομένου δεν επιτρέπεται. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση, εκτός αν λάβετε τη γραπτή άδεια μας. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε μέρος του παρόντος Δικτυακού Τόπου ή οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή να συνδέσετε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στον παρόντα Ιστότοπο, χωρίς την πρότερη γραπτή άδεια μας.

Δίκαιο

Οι Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων Όρων Χρήσης και για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τους Όρους Χρήσης και τη χρήση του παρόντος Ιστότοπου ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.