Για να ανοίξετε λογαριασμό ως φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να μας προσκομίσετε ενδεικτικά, ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου, τα ακόλουθα έγγραφα:

Αν θέλετε να ανοίξετε λογαριασμό νομικού προσώπου, ακολουθήστε τον σύνδεσμο που ταιριάζει στην περιπτωσή σας:

*ο παρόν κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και δύναται, κατά περίπτωση, να ζητηθούν επιπλέον έγγραφα.