Οι διατάξεις του Ν. 5638/1932 «περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν» εφαρμόζονται αναλόγως επί των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, οι εντολές οποιουδήποτε από τους συνδικαιούχους δεσμεύουν όλους τους λοιπούς συνδικαιούχους και κάθε συνδικαιούχος μπορεί να κάνει χρήση και να προβεί ακόμη και σε ολική ή μερική εξαγορά των υπό συγκυριότητα μεριδίων, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση ή σύμπραξη των άλλων. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τους συνδικαιούχους τα δικαιώματά του από τη συμμετοχή στο αμοιβαίο κεφάλαιο θα περιέχονται αυτοδικαίως στους επιζώντες συνδικαιούχους του λογαριασμού.

Βεβαίως, μπορείτε να έχετε όσους συνδικαιούχους επιθυμείτε καθώς και ανήλικα τέκνα. Στην περίπτωση των ανηλίκων θα χρειαστεί δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (εάν διαθέτει), διαφορετικά θα χρειαστεί αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης.

Ναι. Μπορείτε να έχετε όσους λογαριασμούς επιθυμείτε με τους συνδικαιούχους που εσείς ορίζετε.

Οι καταθέσεις και οι αναλήψεις κεφαλαίου γίνονται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων ή τραπεζικών επιταγών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε το μέγιστο βαθμό ασφάλειας των συναλλαγών με όλους τους πελάτες.

Ο Ελληνικός Νόμος περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (νόμος για την προστασία φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν) εφαρμόζεται σε πληροφορίες σχετικά με φυσικά πρόσωπα οι οποίες αποτελούν αντικείμενο αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, περιλαμβανομένης επεξεργασίας μέσω του διαδικτύου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με δομημένη χειροκίνητη διαμόρφωση.

Δήλωση περι Τήρησης Ιδιωτικότητας

Ευθυγραμμιζόμενη με τις απαιτήσεις του νόμου και προκειμένου να προστατέψει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των πληροφοριών που ο Πελάτης παρέχει στην Εταιρία, η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις ακόλουθες αρχές περί τήρησης ιδιωτικού χαρακτήρα:

 • Η Εταιρία συλλέγει μόνο πληροφορίες που κρίνει πως είναι σχετικές και απαιτούνται προκειμένου να κατανοήσει τις οικονομικές ανάγκες του Πελάτη και να διεξαγάγει την επιχειρηματική της δραστηριότητα.
 • Η Εταιρία χρησιμοποιεί τα στοιχεία του Πελάτη προκειμένου να του παράσχει καλύτερη εξυπηρέτηση, υπηρεσίες και προϊόντα.
 • Η Εταιρία δύναται να διαβιβάσει τα στοιχεία του Πελάτη σε άλλες εταιρίες ή αντιπροσώπους ή συστήματα διατραπεζικών συναλλαγών.
 • Η Εταιρία δεν θα κοινοποιεί τα στοιχεία του Πελάτη σε εξωτερικό οργανισμό παρά μόνο με την συναίνεση του Πελάτη ή εφ’ όσον υποχρεούται να το πράξει βάσει του νόμου ή έχει προηγουμένως ενημερώσει τον Πελάτη.
 • Η Εταιρία δύναται εκάστοτε να υποχρεούται να γνωστοποιήσει στοιχεία σχετικά με τον Πελάτη σε Κρατικούς ή δικαστικούς φορείς ή υπηρεσίες ή στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή, αλλά θα το πράττει μόνο εφ’ όσον οι εν λόγω αρχές ενεργούν στα πλαίσια του νόμου.
 • Η Εταιρία σκοπεύει να τηρεί ενημερωμένα στοιχεία του Πελάτη.
 • Η Εταιρία διαθέτει συστήματα αυστηρής ασφάλειας σχεδιασμένα να αποτρέπουν την μη εγκεκριμένη πρόσβαση οιουδήποτε, περιλαμβανομένου προσωπικού της Εταιρίας, στα στοιχεία του Πελάτη.
 • Tο προσωπικό της Εταιρίας υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις περί τήρησης εμπιστευτικού χαρακτήρα που υπέχει η Εταιρία.
 • Τα στοιχεία του πελάτη τηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από το απαιτούμενο, σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (η “Αρχή”), για τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή υπέστησαν επεξεργασία. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων που ορίζει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (δηλ. η Εταιρία) είναι επιφορτισμένος με την διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.  

Ενημέρωση πελατών σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεοδμένων / GDPR

Σύμφωνα με τον κανονισμό 679/2016/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ισχύει από 25 Μαΐου του 2018 σε όλα τα Κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ή GDPR), η Εταιρεία θα επιθυμούσε να σας ενημερώσει για την ακολουθούμενη Πολιτική της.

Η Εταιρεία TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποφεύγει την κακή χρήση αυτών. Αυτή η Πολιτική ισχύει για όλους τους υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνεργατών, και δημιουργεί ένα ελάχιστο πρότυπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ορισμός DPO - Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Κάθε αίτημα, ερώτηση, αντίρρηση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να υποβάλλεται εγγράφως στην εσωτερική ελέγκτρια της Εταιρείας με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Στα γραφεία της εταιρείας. Οι πελάτες μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους απευθυνόμενοι στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθημερινά 9:00-17:00.
  • Μέσω e-mail. Οι πελάτες μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους στο e-mail: data.protection@triton-am.com .
  • Ταχυδρομικά. Με αποστολή στην διεύθυνση:

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Βαλαωρίτου 15,

10671 Αθήνα

Υπ’ όψιν : Υπεύθυνης Προστασίας Δεδομένων

              κας Β.Ντίκου - Εσωτερικής Ελέγκτριας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην αναλυτική Πολιτική της Εταιρείας. -λινκ

Οι προμήθειες συναλλαγών στα αμοιβαία κεφάλαια περιορίζονται μόνο στις προμήθειες συμμετοχής/εξαγοράς.
Διαβάστε περισσότερα.

Κανένα, όλα τα έξοδα επιβαρύνουν το αμοιβαίο κεφάλαιο στο οποίο έχετε επενδύσει.

Μπορείτε να επενδύσετε σε όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειριζόμαστε ή αντιπροσωπεύουμε ανάλογα με το ελάχιστο ποσό επένδυσης και την ιδιότητά σας ως US person. Δυστυχώς, τα Αμοιβαία Κεφάλαια που αντιπροσωπεύουμε στο Λουξεμβούργο δεν απευθύνονται  / προορίζονται για πρόσωπα που χαρακτηρίζονται ως US person (κάτοικοι / υπήκοοί US) και δεν δύναται να επενδύσουν σε αυτά. Διαβάστε περισσότερα για τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειριζόμαστε και διαθέτουμε.

Κατάθεση απαραίτητων έγγραφων για κάθε δικαιούχο ξεχωριστά όπως περιγράφονται παραπάνω στην ενότητα 1.  
Αποστολή εμβάσματος στον λογαριασμό υποδοχής του αμοιβαίου κεφαλαίου στην τράπεζα HSBC.

Για να ανοίξετε λογαριασμό ως φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να μας προσκομίσετε ενδεικτικά, ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου, τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ
 • Πρόσφατος Λογαριασμός ΔΕΗ ΟΤΕ ή λογαριασμός εταιρίας κινητής τηλεφωνίας για επιβεβαίωση διεύθυνσης κατοικίας / τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Πρόσφατο έγγραφο/αποδεικτικό επαγγέλματος και επαγγελματική διεύθυνσης
 • Έγγραφο/αποδεικτικό του ΑΜΚΑ (idika.gr)
 • Συμπληρωμένη αίτηση δημιουργίας νέου λογαριασμού μητρώου

Αν θέλετε να ανοίξετε λογαριασμό νομικού προσώπου, ακολουθήστε τον σύνδεσμο που ταιριάζει στην περιπτωσή σας:

*ο παρόν κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και δύναται, κατά περίπτωση, να ζητηθούν επιπλέον έγγραφα.